Statuten

De statuten van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) zoals ze hieronder zijn weergegeven, werden officieel bekrachtigd door het bestuur van de vereniging (8 januari 2015) en de ledenvergadering (21 maart 2015).  

I. Doel, structuur, zetel
1. Het doel van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis is de bevordering van de studie en de beoefening van de verschillende takken van de filologie en de geschiedenis in het Nederlandse taalgebied.
2. Om doelgericht te werken is de Maatschappij in vier afdelingen gestructureerd: 1. Literatuurstudie; 2. Taalkunde; 3. Klassieke Studies; 4. Geschiedenis
3. De zetel van de Maatschappij is gevestigd te Brussel.

II. Leden
4. Het aantal leden van de Maatschappij is onbeperkt.
5. Als leden van de Maatschappij kunnen worden aanvaard al degenen die in België of het buitenland werkzaam zijn op een van de gebieden die aan het doel van Maatschappij beantwoorden.
6. Alle leden hebben het recht voorstellen te doen die zij nuttig achten voor de werking van de Maatschappij. Zij kunnen, in overleg met de Algemene Voorzitter, hun voorstellen vooraf op de agenda van een algemene vergadering laten inschrijven.
7. De leden betalen een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering wordt bepaald.
8. Een lid dat heeft nagelaten zijn contributie te betalen, wordt van de ledenlijst geschrapt.

III. Bestuur
9. Het bestuur van de Maatschappij bestaat uit: de Algemene Voorzitter, de vier Ondervoorzitters, die elk een afdeling besturen, de Algemene Secretaris, de Administratief Secretaris, de Penningmeester, de Redactiesecretaris van de Handelingen en de vier Afdelingssecretarissen.
10. De algemene vergadering verkiest, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, het Bestuur voor een periode van drie jaar.
11. De Algemene Voorzitter wordt aangesteld volgens een beurtrol die voorziet dat de voorzitters van de vier afdelingen in een vaste volgorde het ambt van Algemeen Voorzitter bekleden, telkens voor een periode van drie jaar.
12. De Algemene Voorzitter coördineert de werkzaamheden van de Maatschappij. Hij regelt en leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen. De vier Ondervoorzitters besturen elk een afdeling van de Maatschappij. Zij regelen en leiden de vergaderingen van hun afdeling. Zij laten zich bijstaan door een afdelingssecretaris.
13. De Algemene Secretaris verzekert het dagelijkse bestuur van de Maatschappij, voert de briefwisseling en stelt de agenda en de verslagen van de bestuurs- en algemene vergaderingen op. De Algemeen Secretaris wordt hierin bijgestaan door de Administratief Secretaris.
14. De Penningmeester vordert de contributies van de leden, vraagt subsidies aan bij de overheid, int alle bijdragen en giften, voldoet de financiële verplichtingen en beheert de gelden van de Maatschappij.
15. De Redactiesecretaris van de Handelingen is verantwoordelijk en bevoegd voor de samenstelling en de productie van het jaarboek van de Maatschappij. Problemen van beheer van de Handelingen worden collegiaal door het Bestuur behartigd.
16. In de eerste algemene vergadering van elk jaar brengen de Algemene Secretaris en de Penningmeester verslag uit over de werking en de financiële toestand van de Maatschappij.
17. Het Bestuur als college vertegenwoordigt de Maatschappij. Het vergadert als de omstandigheden het vereisen. Het kan worden samengeroepen op initiatief van ofwel de Algemene Voorzitter ofwel ten minste drie andere bestuursleden.

IV. Vergaderingen
18. De vergaderingen worden in België, bij voorkeur in een universiteitsstad, gehouden.
19. De Maatschappij komt in de regel twee maal per jaar bijeen, in maart en in oktober. Het Bestuur kan ook buitengewone vergaderingen beleggen.
20. De halfjaarlijkse bijeenkomsten bieden een forum voor mededelingen en beraadslagingen over wetenschappelijke en culturele onderwerpen die beantwoorden aan het doel van Maatschappij.
21. De leden worden ten minste acht dagen vooruit uitgenodigd tot het bijwonen van de vergaderingen. De uitnodiging vermeldt de dag en het aanvangsuur van de vergadering en de volledige agenda van de werkzaamheden.
22. De halfjaarlijkse bijeenkomsten worden gespreid over:
* een algemene vergadering
* vier gelijktijdig verlopende afdelingsvergaderingen: Literatuurstudie; Taalkunde; Klassieke Studies; Geschiedenis
23. De algemene vergadering wordt geregeld en voorgezeten door de Algemene Voorzitter of, als hij verhinderd is, door de oudst benoemde Ondervoorzitter.
24. Een afdelingsvergadering wordt geregeld en voorgezeten door de afdelingsvoorzitter of, als hij verhinderd is, door een ter vergadering verkozen plaatsvervangend voorzitter.

V. Publicatie
25. Het boek dat de jaarlijkse Handelingen van de Maatschappij bevat, verschijnt in het jaar volgend op het verslagjaar. Ieder lid dat zijn contributie voor het betreffende jaar heeft betaald, ontvangt een exemplaar. De overige exemplaren worden in de handel gebracht.
26. In de Handelingen worden opgenomen:
a. in eerste instantie voordrachten en lezingen gehouden tijdens de vergaderingen;
b. daarnaast kunnen ook bijdragen, zowel van leden als van niet-leden, worden opgenomen.
In beide gevallen geldt dat bijdragen enkel worden opgenomen in de Handelingen na positieve externe beoordeling (peer-review).
Daarnaast wordt ook de verslagen van de werkzaamheden van de Maatschappij in de Handelingen opgenomen.
27. De auteur(s) van artikelen die in de Handelingen worden opgenomen, krijgt (krijgen) een digitale pdf-versie van hun bijdrage toegestuurd.

VI. Slotbepalingen
28. Tot ontbinding van de Maatschappij kan alleen worden overgegaan indien het punt “ontbinding van de Maatschappij” vooraf op de agenda van een algemene vergadering werd ingeschreven en indien twee derden van de vergadering tot de ontbinding bij stemming goedkeuren.
29. In geval van ontbinding zal het Bestuur het kapitaal en het volledige archief van de Maatschappij overdragen aan het Letterenhuis te Antwerpen.
30. Aan deze Statuten kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien het punt “wijziging van de Statuten” vooraf op de agenda van een algemene vergadering werd ingeschreven en indien twee derden van de vergadering de voorgestelde wijzigingen bij stemming goedkeuren.